Quantcast
Guraso.eus
ez    negarrik    egin!

ez negarrik egin!

padresformados.es eta Ttiklik.eus  en elkarlanari esker ekarri ditugu guraso.eusera hausnarketarako fitxa hauek. Gaurko honetan negarraren inguruko hausnarketatxoa da dakarguna. Negarraren gaia behin baino gehiagotan landu dugu gure egitasmoan,   kolaboratzaileek ere heldu diote gaiari. Negarra sendagai (Itziar Bartolome) Negarra haurraren…

loading